תנאי שימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר www.goodtoseeya.com (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת גוד טו סי יא בע״מ (להלן: "החברה").

 

ההוראות שלהלן יחולו על שימושך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון מלא.

 

שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

 

1.         כללי

1.1.     כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות.

1.2.     האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך, האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.

1.3.     תמונות המוצרים באתר לרבות הצבעים ודוגמאות הריקועים נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות, המידות, הצבעים ודוגמאות הריקועים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים, צבעיהם ודוגמאות הריקועים הנמכרים בפועל.

1.4.     השימוש המותר באתר הינו למטרת השירות בלבד ואין לעשות כל שימוש אחר בקשר עם האתר, לרבות שימוש שאינו חוקי ו/או שימוש פוגעני.

1.5.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6.     רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.

1.7.     תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ"ב).

 

2.         הזכות/הכשרות לבצע רכישות באתר

2.1.     המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.       המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 שנים או יותר;

2.1.2.       למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל;

2.1.3.       המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י חברת כרטיסי אשראי וחשבון בנק ישראלי פעיל (להלן: "אמצעי התשלום").

2.2.     החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישה של משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.

3.         רכישת מוצרים

3.1.     החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‏2.1 לעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר.

3.2.     על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על המשתמש למלא באתר את הפרטים הבאים:

3.2.1.       שם מלא ופרטי ההתקשרות, לרבות מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת מלאה;

3.2.2.       פרטים בנוגע לרכישת המוצרים, בין היתר וככל שנדרש, גודל, צבע, טקסט/אות לריקוע, סימנים לריקוע ובקשות מיוחדות של המשתמש;

3.2.3.       פרטי אמצעי תשלום, לרבות מספר כרטיס אשראי, תוקף, מספר תשלומים וקוד אימות (CVV); או םרטי חשבון פייפאל.

3.2.4.       דרך אספקת המוצרים: משלוח בלבד.

              (להלן: "פרטי ההזמנה" ו"ההזמנה").

3.3.     המשתמש נדרש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה לרבות הגעתה לידי המשתמש. במקרה שההזמנה תוחזר לחברה עקב הזנת פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי המשלוח.

3.4.     לאחר קבלת פרטי ההזמנה החברה תהיה רשאית לאשר את ההזמנה.

3.5.     בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה יקבל המשתמש אישור הזמנה אל כתובת הדוא"ל שהזין בפרטי ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה.

3.6.     לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה, תחייב החברה את המשתמש במלוא התמורה הנקובה באישור ההזמנה ועל פי תנאי התשלום הנקובים בה (להלן: "התמורה").

3.7.     ככל שהתמורה לא התקבלה בחברה במלואה ובמועדה ו/או ככל שחברת האשראי ו/או חברות הסליקה ו/או חברה אחרת אשר מאמתת את אמצעי התשלום לא אישרו את קבלת התמורה כאמור, תשלח החברה למשתמש הודעת דוא"ל בנושא (להלן: "הודעת דוא"ל"). לשם השלמת תהליך ההזמנה, המשתמש ייצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן, לצורך הסדרת תשלום התמורה. לא פעל המשתמש להסדרת תשלום התמורה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הדוא"ל כאמור, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

3.8.     החברה תאשר את ההזמנה לאחר קבלת מלוא התמורה אצל החברה.

3.9.     החברה אינה מתחייבת שכל מוצרי החברה יהיו זמינים. ככל שהמוצר אינו זמין, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר, כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו זמין או שלא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'.

3.10.  החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם וכן פרטים אחרים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הנקוב באישור ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים באתר

3.11.  המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.

3.12.  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך למשתמש.

4.         אספקה ומשלוח של ההזמנה

4.1.    החברה תספק  את ההזמנה באמצעות שליח (על חשבונו)  והכל כמפורט בתנאי השימוש.

4.2.      ככל שבחר המשתמש שהחברה תספק לו את ההזמנה באמצעות שליח:

4.2.1.              המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים באתר לעניין השליחות.

4.2.2.               המשתמש ישלם לחברה במועד ההזמנה גם את התמורה בגין השליחות בהתאם למחיר הנקוב בהזמנה ("להלן:"דמי המשלוח").

4.2.3.               החברה תספק למשתמש את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים החל מיום לאחר מועד ההזמנה או בהתאם למועד שסוכם בין הצדדים, לפי המאוחר מביניהם. 

4.3.     החברה רשאית לסרב לספק את ההזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם המשתמש.

 

5.         שירות לקוחות

5.1.     שאלות לגבי המוצרים, פעילות האתר וביצוע הזמנות ניתן להפנות אל שירות הלקוחות של החברה באחד האמצעים הבאים:

·      בטלפון: 054-8855995 בימים א-ה בין השעות: 10-16;

·      בדואר אלקטרוני: yaya@goodtoseeya.com;

·      בדואר לכתובת: גוד טו סי יא בע״מ ת.ד. 13 קריית מלאכי -  נא לציין: "לידי שירות לקוחות האתר" וכן מספר עסקה.

5.2.     ת.ד. של החברה לקבלת דברי דואר בלבד: 

גוד טו סי יא בע״מ ת.ד. 13 קריית מלאכי

 

ביטולים והחזרת מוצרים משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריו יובאו להלן.

5.3.     ביטול ההזמנה על ידי המשתמש

5.3.1.       המשתמש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה, או מיום אספקת ההזמנה או איסוף ההזמנה על ידי המשתמש, לפי המאוחר, על ידי מסירת הודעת ביטול לחברה אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, סיבת הביטול ומספר ההזמנה כפי שצוינה באישור ההזמנה (להלן: "הודעת הביטול").

5.3.2.       על אף האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי לבטל הזמנה הכוללת מוצר אשר יוצר במיוחד עבור המשתמש, לרבות מוצרים שלגביהם בחר המשתמש מידה צבע ו/או טקסט/אות לריקוע, ו/או סימנים לריקוע ו/או בקשות מיוחדות אחרות של המשתמש.

5.3.3.       לאחר קבלה של הודעת ביטול כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל אצל החברה, תשלח החברה למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה.

5.3.4.       בוטלה ההזמנה לאחר אספקת ההזמנה או איסוף ההזמנה על ידי המשתמש, יידרש המשתמש להחזיר את כל המוצרים נשוא ההזמנה אל סטודיו החברה בשעות הפעילות בתוך 7 ימים ממועד שליחת הודעת ביטול כאמור בסעיף 6.1 לעיל, ובלבד שהמוצרים תקינים, שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול ו/או פגם.

5.3.5.       למען הסר ספק, ככל שהמשתמש ביטל את ההזמנה לאחר שהחברה סיפקה לו את ההזמנה באמצעות שליח, לא יהיה זכאי המשתמש להחזר דמי המשלוח.

5.3.6.       בכפוף להוראות סעיף 6 זה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את התמורה ששולמה על ידו בגין המוצר (להלן:"ההחזר הכספי").

5.3.7.       החברה תהיה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי כאמור בסעיף 6.1.4 לעיל דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין השניים.

5.4.     ביטול הזמנה או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באישור ההזמנה

5.4.1.       על המשתמש לבדוק את המוצרים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת ההזמנה.

5.4.2.       היה ולאחר קבלת ההזמנה ימצא המשתמש כי המוצר פגום, או אינו תואם את הפרטים המופיעים באישור ההזמנה, על המשתמש לפנות לחברה בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 5 לעיל.

5.4.3.       ככל שהחברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום או שאינו תואם את הפרטים המופיעים באישור ההזמנה, תפנה החברה אל המשתמש ותציע לו לבחור בין ביטול ההזמנה של המוצר האמור או החלפתו במוצר זהה.

5.4.4.       ככל שביקש המשתמש להחליף את המוצר, תעדכן החברה את המשתמש בדבר מועד אספקתו של המוצר החלופי.

5.4.5.       במקרה בו ביקש המשתמש לבטל את רכישת המוצר ישלח המשתמש הודעת ביטול לחברה אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון ואת מספר ההזמנה כפי שצוינה באישור ההזמנה ויחולו ההוראות הבאות:

5.4.5.1.         החברה תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה.

5.4.5.2.         המשתמש ידאג להשיב את המוצר הפגום לחברה לכתובת כפי שתמסר על ידי החברה - בדואר רגיל או רשום.

5.4.5.3.         המוצר יושב לחברה כשלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כשהוא שלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול ו/או פגם שאינו הפגם נשוא ביטול ההזמנה.

5.4.5.4.         הושב המוצר אל החברה, תשלח החברה למשתמש העתק מהודעת ביטול החיוב ותחזיר למשתמש בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את התמורה ששולמה על ידי המשתמש בגין המוצר.

5.5.    ביטול ההזמנה על ידי החברה

5.5.1.       בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תנאי שימוש אלה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה, ובמקרה כאמור תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני לעניין ביטול ההזמנה, התמורה תוחזר למשתמש בתוך 14 ימים מיום שליחת הודעת הביטול, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

5.6.    מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה יחייבו את החברה ואת המשתמש, וזאת אף אם נקבע אחרת בתנאי שימוש אלה או בכל פרסום אחר של החברה.

5.7.    החברה נותנת אחריות למוצר לתקופה של חצי שנה כל עוד נעשה שימוש סביר במוצר.

6.         אחריות ושיפוי

6.1.    החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במוצרים.

6.2.    מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ולמרות האמור לעיל, יקבע כי החברה אחראית כלפי המשתמש הרי שהמשתמש מסכים בזאת כי אחריותה הכוללת של החברה וכל מי מטעמה, מכל מין וסוג, על בסיס כל תאוריה משפטית (לרבות חוזית, נזיקית או אחרת), בין שניתן היה לצפות את הנזק מראש ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה מוגבלת עד לסכום ששולם בפועל על ידי המשתמש בגין ההזמנה הספציפית בגינה טוען המשתמש כי נגרם הנזק

6.3.    למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר, בכלל זה לכל נזק תוצאתי ועקיף ולכל הוצאה מכל מין וסוג, לרבות עוגמת נפש, הוצאות משפט ועוד.

6.4.     מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה לרבות בגין כל עיכוב באספקה של ההזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן.

משמעו של המונח "כח עליון" הוא בין היתר, התפוצצות, אש, ברק, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, שביתות, השבתות, פעולות איבה, פעולת מלחמה, פעולת טרור וחבלה, גיוס כללי או חלקי, משבר כלכלי, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, וכל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה.

 

6.5.     המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן, הוצאה, תביעה או דרישה ולרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרמו לחברה בכל הקשור והנוגע לשימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות.

6.6.     החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, לרבות ובין היתר על מנת לבצע עבודות תחזוקה, לבצע שינויים ושיפורים באתר ועוד.

 

7.         משלוח ניוזלטר ודברי פרסומת החברה רשאית להציע למשתמש לקבל ניוזלטר אשר יכול שיכלול דברי פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח - 2008 (להלן: "ניוזלטר" או "שירות הניוזלטר" ו – "החוק" בהתאמה).

7.1.     הרשמה של המשתמש לשירות הניוזלטר, תעשה באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר.

7.2.     במילוי הפרטים האמורים, המשתמש מסכים לקבל את הניוזלטר בכל אמצעי תקשורת ובין היתר טלפון, דוא"ל, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, הודעת SMS ועוד.

7.3.     הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

 

8.         קניין רוחני

8.1.     כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובמוצרים המוצגים באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסימנים המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר או מוצרים מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

8.3.     אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.     שם החברה וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.

8.5.     אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תנאי שימוש אלה בלבד.

8.6.     אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצרים המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 

9.         הפרת הוראות תנאי השימוש

9.1.     הייתה לחברה סיבה לחשוד כי המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש, תהיה רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

9.1.1.       לחסום את גישת המשתמש לאתר;

9.1.2.       לבטל את ההזמנה של המשתמש;

9.1.3.       לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

9.2.     מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר התמורה או חלק ממנה.

 

10.      שונות

10.1.  המשתמש לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

10.2.  פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים מהם, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט בתל – אביב יפו.

10.3.  החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. תנאי שימוש עדכניים שיפורסם על ידי החברה באתר יחייבו את המשתמשים באתר.

 

 

מעודכן ליום 1.2.2022.